สันนิบาตสหกรณ์ฯ

Friends 4,971
  • ขบวนการสหกรณ์ไทย
  • Fri 08:30 - 16:30
  • 026693254-63
  • https://www.clt.or.th
  • 10300 Bangkok Metropolis เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภารกิจmore

ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง สหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น และ ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน

เกี่ยวกับmore

เป็นองค์กรกลางที่เป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ไทยในฐานะเป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อรักษาสิทธิหน้าที่และปกป้องประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์

Mixed media feedmore

โซเชียลมีเดีย สสท.more

profileImg
สันนิบาตสหกรณ์ฯ
ขบวนการสหกรณ์ไทย