สันนิบาตสหกรณ์ฯ

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem Solving & Decision Making)” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิ...

0 likes0 commentsLINE VOOM