สันนิบาตสหกรณ์ฯ

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย - สมาชิกสหกรณ์...

1 like0 commentsLINE VOOM