สันนิบาตสหกรณ์ฯ

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมาย - ผู้บริหารสห...

0 likes0 commentsLINE VOOM