สันนิบาตสหกรณ์ฯ

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโ...

0 likes0 commentsLINE VOOM