สันนิบาตสหกรณ์ฯ

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมาย - เจ้าหน...

1 like0 commentsLINE VOOM