สันนิบาตสหกรณ์ฯ

Friends 5,994

ขบวนการสหกรณ์ไทย

ภารกิจSee more

ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง สหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น และ ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน

เกี่ยวกับSee more

เป็นองค์กรกลางที่เป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ไทยในฐานะเป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อรักษาสิทธิหน้าที่และปกป้องประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์

Mixed media feedSee more

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand