พ.ศ. 2553

มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT กลุ่มแรก

More from this accountSee all

มี.ค. 2552

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 22 จากสมาชิกรวม 26 ประเทศทั่วโลก

พ.ศ. 2552

มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กลุ่มแรก จำนวน 66 ราย

ก.ย. 2550

จัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509