TFPA

Friends 8,041
  • #CFPexcellence
  • 08.30 - 17.00 น.
  • 020099393
  • http://www.tfpa.or.th
  • อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

CFP® มาตรฐานความเป็นเลิศการวางแผนการเงินระดับสากล สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมุ่งส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยของประเทศไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

ประวัติการก่อตั้งสมาคมmore

profileImg
TFPA
#CFPexcellence