ก.ย. 2550

จัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509