พ.ศ. 2552

มีผู้ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กลุ่มแรก จำนวน 66 ราย