TFPA

lightbulb7 ตุลาคม 2563 วันการวางแผนการเงินสากล (World Financial Planning Day) shinyร่วมสนทนากับ ดร. สมจินต์ ศรไพศาล อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและนักวางแผนการเงิน CFP® pencilในรายการ Money & Life Talk by CFP®...

6 likes0 commentsLINE VOOM