น้องเหนือ

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายอำนวยการ(อคฝ.)

#ติดตัวจริง
น้องคิว

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

#ติดตัวจริง
น้องเจมส์

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

#ติดตัวจริง
น้องคิม

สอบครั้งแรก ได้อันดับ1 สายปราบปราม ปี64

#ติดตัวจริง
น้องนัท

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายอำนวยการ(อคฝ.)

#ติดตัวจริง
น้องเอก

สอบครั้งแรก ได้อันดับ2 สายปราบปราม ปี64

#ติดตัวจริง