ทําฟันเด็กภายใต้การดมยาสลบ

เฉพาะค่าดมยาสลบ ไม่รวมค่ารักษา, ค่าทําความสะอาดปลอดเชื้อ, และค่ายา

Only GENERAL ANESTHESIA cost - in exclusive of treatment fee, sterilization, and medication if any)

ทําฟันเด็กภายใต้การดมยาสลบ 1 ชั่วโมง (Treatment under GENERAL ANESTHESIA 1 hour) = 24,000 baht

ทําฟันเด็กภายใต้การดมยาสลบ 2 ชั่วโมง (Treatment under GENERAL ANESTHESIA 2 hours) = 27,000 baht

ทําฟันเด็กภายใต้การดมยาสลบ 3 ชั่วโมง (Treatment under GENERAL ANESTHESIA 3 hours) = 30,000 baht

ทําฟันเด็กภายใต้การดมยาสลบ 4 ชั่วโมง (Treatment under GENERAL ANESTHESIA 4 hours) = 33,000 baht