ทพญ. พัชร์สิตา คณิตปัญญาเจริญ

#ขูดหินปูน#โรคเหงือก#TeethCleaning

Dr. Patsita Kanitpunyacharoen. DDS., MSc.
สาขาปริทันตวิทยา Periodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร สาขาปริทันตวิทยา

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Master of Science in Periodontics