สภาองค์กรผู้บริโภค

Friends 15,549

www.tcc.or.th

Mixed media feedSee more

Social media

Follow us on social media

หน้าโปรไฟล์

video

สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ สภาผู้บริโภค เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 มีฐานะเป็นผู้แทนของผู้บริโภค ทำหน้าที่คุ้มครองบริโภคในทุกด้านและมีความเป็นอิสระ ดังนั้นเราจึงมีอำนาจต่าง ๆ แทนผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนด
...
'ผู้บริโภค' จะได้ประโยชน์อะไรจากการมีสภาผู้บริโภค

💬 ได้ใช้สินค้าและบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ
💬 มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ประกอบการเลือกซื้อสินค้า
💬 ร้องเรียน 'ปัญหาผู้บริโภค' ได้ในที่เดียว
💬 มีโอกาสเจรจา ไกล่เกลี่ย กับผู้ประกอบธุรกิจ และมีตัวแทนในการฟ้องคดี
💬 ได้ประโยชน์จากนโยบายที่คำนึงถึงผู้บริโภคมากขึ้น
💬 มีหน่วยงานประจำจังหวัดทั่วไทยที่สามารถรับเรื่องร้องเรียน เจรจา ไกล่เกลี่ย และฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคได้

สภาองค์กรของผู้บริโภค ใช้ชื่อย่อว่า 'สภาผู้บริโภค' ตาม ข้อบังคับสภาองค์กรของผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

Country or region: Thailand