ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

#อุด-เติมฟัน#วีเนียร์#FiiingsVeneer

Dr. Pavitra Waikasetkorn. DDS., MSc.
สาขาทันตกรรมบูรณะ Restorative Dentist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Master of Science in Restorative Dentistry (University of Michigan, Ann Arbor, USA)
- Certificate in Restorative Dentistry (University of Michigan, Ann Arbor, USA)