ทพญ. ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร

#อุด-เติมฟัน#วีเนียร์#FiiingsVeneer

Dr. Sirinart Cheewakriengkrai. DDS. MSc., Dip. Thai Board
สาขาทันตกรรมบูรณะ Restorative Dentist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมบูรณะ

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)

- Higher Grad. Dip. In Clin. Sc. (Restorative Dentistry)

- Diplomate Thai Board in Restorative Dentistry