ทพญ. นงนภานันท์ คำปินไชย

#อุด-เติมฟัน#วีเนียร์#FiiingsVeneer

Dr. Nongnapanun Khampinchai, DDS. MSc.
สาขาทันตกรรมบูรณะ Restorative Dentist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Certificate In Restorative Dentistry