ทพญ. ชนนาถ เกียรติขจรฤทริ์

#ทำฟันเด็ก#Pedodontist#ทำฟันเชียงใหม่

Dr. Chonnath Kiatkajonrit. DDS.
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Certificate In Pediatric Dentistry