ทพญ.วิลาวัลย์ เลาวกุล

#ทำฟันเด็ก#Pedodontist#ทำฟันเชียงใหม่

Dr. Wilawan Louwakul DDS., MSc., Dip. Thai Board
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
- อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Master of Science (Pediatric Dentistry)
- Diplomate of the Thai Board of Pediatric Dentistry