ทพญ. ดนธยา เยาว์เจริญสุข

#จัดฟันเชียงใหม่#Invisalign#BracesChiangmai

Dr. Dontaya Yowcharoensuk DDS., Dip. Thai Board
สาขาทันตกรรมจัดฟัน Orthodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- รับรองการจัดฟันใสจากบริษัท Align Technology, USA

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Certificate Specialty Training (Orthodontics)
- Higher Graduate Diploma In Clinical Science (Orthodontics)
- Diplomate Thai Board In Orthodontics
- Preferred Invisalign Provider from Align Technology, USA since 2010