ทพญ. ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์

#จัดฟันเชียงใหม่#Invisalign#BracesChiangmai

Dr. Titirat Tansathit DDS. MSc., Dip. Thai Board
สาขาทันตกรรมจัดฟัน Orthodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
- รับรองการจัดฟันใสจากบริษัท Align Technology, USA

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Master of Science in Orthodontics
- Diplomate Thai Board In Orthodontics
- Preferred Invisalign Provider from Align Technology, USA