BED

เตียงขนาด 6 ฟุต / 5 ฟุต / 3.5 ฟุต โครงสร้างผลิตด้วยไม้จริงทั้งหมดเพื่อความความแข็งแรงสูงสุดตลอดการใช้งาน พิเศษด้วยระบบพื้นเตียง Wooden Spring ซึ่งใช้ประกอบเตียงทุกรุ่นและถือเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าประเภทเตียงของเฟอร์นิเจอร์เอพินา ให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและวางใจตลอดการพักผ่อนในห้องนอน