สภาวิศวกร

@coethaiFriends 2,724

Timeline

ขอเชิญผู้ถือใบอนุญาตสาขาเคมี ระดับภาคีวิศวกร และสามัญวิศวกรเข้าร่วมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี” วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศร ...See More
See More

Location

Address
สภาวิศวกร

Business Information

Hours 8.00-16.00 น.
Closed on วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ
URL http://www.coe.or.th
http://www.facebook.com/coethai
Phone 1303

Account Intro

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง ความรู้ความชำนาญใน…See More
Top