สภาวิศวกร

🔴 การรับฟังความคิดเห็น "ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …." 📌 ประเด็นรับฟังความคิดเห็นเกี่ย...

3 likes0 commentsLINE VOOM