อาคารสองชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องนอน ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียน