SmallAnimalHospital

Friends 4,084

SAHCMU

Mixed media feedSee more

บริการ

แผนกอายุรกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรกรรมในสัตว์เลี้ยง โดยทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมทางอายุรกรรมให้บริการและคำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับพร้อมให้บริการโรคทั่วไปจนถึงอาการป่วยเรื้อรังที่มีซับซ้อนของโรค วันและเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30-20.00 น.

แผนกศัลยกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร โดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมด้านศัลยกรรมภาวะความผิดปกติของกระดูกต่างๆ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์

แผนกหออภิบาลสัตว์ป่วย

บริการรับฝากเพื่อดูแลสัตว์ป่วยอายุรกรรม, ศัลยกรรม และสัตว์ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยแบ่งส่วนไม่ติดเชื้อและส่วนติดเชื้อออกจากกัน ให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และได้มาตรฐาน เวลาเข้าเยี่ยมและสอบถามอาการ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 11.00-14.00 น. และ เวลา 17.00-19.00 น.

ฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉิน อาการวิกฤต โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย ภายใต้ทีมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงวางใจพาสัตว์มาใช้บริการ วันและเวลาให้บริการ : ช่วงกลางวัน เวลา 8.30-20.00 น. โทรศัพท์ 0 5394 8031 ช่วงกลางคืน เวลา 20.00-08.00 น. โทรศัพท์ 0 5394 8032

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

หน่วยห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและชีวเคมี โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการสาขา โลหิตวิทยา, เคมีคลินิก, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, ธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง(ปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เลือด,ทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด) และพยาธิวิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ รวมถึงการตรวจเพื่องานวิจัยด้วย วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. รับตรวจตัวอย่าง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. โทรศัพท์ 0 5394 8080 e-mail. vetlab.cmu@gmail.com

ทัศนวินิจฉัย

บริการตรวจวินิจฉัยแก่สัตว์เลี้ยงที่มารับบริการด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทันสมัย อาทิเช่น เอกซเรย์, การตรวจด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง (Ultrasound) พร้อมให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักรังสีเทคนิค

คลินิกเฉพาะทางSee more

คลินิกโรคตา

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. , วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 16.00 น.

คลินิกช่องปากและทันตกรรม

วันและเวลาให้บริการ : วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.

คลินิกโรคแมว

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น. , วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคาร ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกอัลตราซาวน์

วันและเวลาให้บริการ : วันอังคาร และ วันพุธ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 09.00 - 16.00 น. , วันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

เกี่ยวกับเราSee more

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นหน่วยงานในกำกับของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความดูแลของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติและปฏิบัติภาคสนามแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ให้คำแนะนำและเป็นศุนย์ประสานระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ในเขตภาคเหนือ ตลอดจนเป็นแหล่ง อ้างอิงสืบค้นข้อมูลด้านการจัดการสุขภาพสัตว์
สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์
Vision : วิสัยทัศน์
ให้บริการรักษาสุขภาพสัตว์ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน
และงานวิจัยโดยวิธีการที่ทันสมัยและมีคุณภาพที่ดีที่สุด

พันธกิจ
ให้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
เป็นแหล่งอ้างอิง สืบค้นข้อมูล ให้คำแนะนำแก่สัตวแพทย์ของคลินิกรักษาสัตว์เอกชน และหน่วยงานบริการสุขภาพสัตว์ในภาคเหนือ
เป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์

Country or region: Unspecified