SmallAnimalHospital

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน 🏥โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งประกาศงดให้บริการชั่วคราว (เฉพาะหน่วยฉุกเฉินกลางคืน เวลา 20.00 - 08.00 น.) ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ...

0 likes0 commentsLINE VOOM