30/08/2550

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล