เทศบาลตำบลรัษฎา

Friends 1,128

ข่าวเทศบาลตำบลรัษฎา!

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

ตำบลรัษฎา เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลสั้นใน" ต่อมาในปีพ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัษฎาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิษศรภักดี (คอชิมบี้ ณ ระนอง) ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต ในปี พ.ศ.2499 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นหนึ่งใน 41 องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2519 องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎาถูกยกเลิก โดยคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326/2515 ให้มีฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2537ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และเป็นหนึ่งในจำนวน 19 แห่ง ทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น1 ในการยกฐานะในครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เว็บไซต์: http://www.rasada.go.th

ประวัติความเป็นมาเทศบาลฯSee more

30/08/2550

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

Country or region: Thailand