ปี 2541

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง

More from this accountSee all

ปี 2515

จัดตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ปี 2540

- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ถูกระงับกิจการชั่วคราวเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ (พร้อมสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง) - บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายแยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ปี 2514

ก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน

ปี 2536

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ปี 2553

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ปี 2542

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

ปี 2555

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” โดยมุ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญจากทั้งสองธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทางการเงิน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในพัฒนาการของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ และในปี 2556 ได้เปลี่ยนตัวย่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเป็น “KKP”

ปี 2563

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และตราสัญลักษณ์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความสำเร็จจากการผสานธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว

ปี 2548

- บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย