ปี 2548

- บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

More from this accountSee all

ปี 2542

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

ปี 2553

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนและถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ปี 2514

ก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน

ปี 2540

- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ถูกระงับกิจการชั่วคราวเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ (พร้อมสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง) - บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายแยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ปี 2515

จัดตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)

ปี 2563

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และตราสัญลักษณ์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความสำเร็จจากการผสานธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว

ปี 2555

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” โดยมุ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญจากทั้งสองธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทางการเงิน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในพัฒนาการของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ และในปี 2556 ได้เปลี่ยนตัวย่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเป็น “KKP”

ปี 2536

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ปี 2541

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง