เป็นองค์กรกลางที่เป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ไทยในฐานะเป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อรักษาสิทธิหน้าที่และปกป้องประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์