SMART-i Camp

Friends 12,253

DiscoverLifePurpose

SMART-i Camp

ประเทศไทยต้องการคนรุ่นต่อๆไปที่มีศักยภาพ เราต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงมีความรู้ ความสามารถ แต่ต้องเป็นคนมีความคิด ที่สามารถนำส่ิงที่มีอยู่ในตัว ออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การเป็นคนที่มีพัฒนาแล้วนั้น ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม และเข้าใจโลก SMART-i Academy มีปณิธานในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ เป็นคนที่ได้รับการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกด้วยหล้กการ Growth Mindset และ Self Esteem ตลอดเวลาที่ผ่านมา....ค่ายได้มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับเด็กๆเยาวชนไทยที่เรียนอยู่ในทุกๆระบบการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนไทยปกติ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนทางเลือก และโรงเรียนนานาชาติ เราพบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้นั้นได้รับรู้ในแง่มุมต่างๆที่ครบถ้วนปราศจากอคติ และเราเชื่อมั่นว่า กระบวนค่ายเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์เหมาะกับเด็กไทยในยุค 4.0 นี้

Mixed media feedSee more

SMART-i CampSee more

Day Camp : 10-Days Camp

ค่าเรียน 15,500บาท รวมทุกอย่าง

ค่ายค้างคืน 5 วัน 4 คืน(ประถม)

ค่าเรียน 16,500บาท รวมทุกอย่าง

ค่ายค้างคืน 5 วัน 4 คืน(มัธยม)

ค่าเรียน 16,500บาท รวมทุกอย่าง

งาน

สถาบัน Smart-i Academy เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นยกระดับความสำเร็จของเยาวชน โดยอาศัยกลไกของความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน เราสัญญากับนักเรียนขอเราว่าเราจะนำเทคนิควิธีการระดับโลกเข้ามาใช้กับการเรียนการสอนของเรา เราเชื่อมั่นว่า สถาบันครอบครัวเป็นต้นธารของความสำเร็จของเด็กไทย เราจึงให้คุณค่ากับการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

แนะนำค่ายSee more

ค่ายไปเช้า เย็นกลับ

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ค่ายค้างคืน

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ค่ายไปเช้า เย็นกลับSee more

Growth Mindset 5 วัน

🏃​🌟 ค่าย Growth Mindset เหมาะสำหรับน้องระดับประถมที่ต้องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ และรู้จักตั้งเป้าหมาย นี่คือสิ่งที่เด็กๆที่มาค่ายแล้วจะได้รับ 1. กิจกรรมท้าทายต่างๆจาก Theme ที่เราจัดให้ มี 1)กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2)Art & Craft 3) Acting และ 4) Cooking 🔝 2. กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย 🌟 3. มีความภาคภูมิใจในตนเอง แบบไม่ได้มโน 4. สื่อสารกับพ่อแม่ได้ดีขึ้น 👫 5. มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

Growth Mindset 10 วัน

นี่คือสิ่งที่เด็กๆที่มาค่ายแล้วจะได้รับ 1. มีความรับผิดชอบที่มากขึ้น 🔝 2. มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 💪 3. มีความภาคภูมิใจในตนเอง แบบไม่ได้มโน 4. สื่อสารกับพ่อแม่ได้ดีขึ้น 👫 5. รู้จักตั้งเป้าหมาย🌟 6. มีวินัยในการลงมือทำ 🏃 7. มีความสุขที่ยั่งยืน 💞 8. กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย

ค่ายค้างคืนSee more

Growth Mindset

🏃​🌟 ค่าย Growth Mindset เหมาะสำหรับน้องระดับประถม และมัธยมที่ต้องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ และรู้จักตั้งเป้าหมาย นี่คือสิ่งที่เด็กๆที่มาค่ายแล้วจะได้รับ 1. กล้าแสดงออกซึ่งตัวตนของเขา 🔝 2. มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 💪 3. มีความภาคภูมิใจในตนเอง แบบไม่ได้มโน 4. สื่อสารกับพ่อแม่ได้ดีขึ้น 👫 5. รู้จักตั้งเป้าหมาย🌟 6. กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย 7. มีทัศนคติในแง่บวก เมื่อเจออุปสรรค

Grit

ค่าย Grit เหมาะกับน้องประถม และมัธยม ที่ต้องการส่งเสริมความเพียร พยายาม ไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรค นี่คือสิ่งที่เด็กๆที่มาค่ายแล้วจะได้รับ 1. ฝึกภาวะผู้นำ-ผู้ตาม 🔝 2. ตั้งเป้าหมาย -สร้างแผน 💪 3. เข้าใจชีวิต ด้วยหลักการ Hero's Journey 4. เห็นคุณค่าของความพยายาม👫 5. เห็นตนเองในมุมมองที่ต่างออกไป

แนะนำกิจกรรมSee more

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

กิจกรรม Adventure

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

กิจกรรม Water Fight

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

กิจกรรมจิตปัญญา

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

กิจกรรมจิตปัญญาSee more

นิทานคุณธรรม

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

Mandala สร้างสติ

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

สมัครมาค่าย See more

ใบสมัครค่ายไปกลับ

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ใบสมัครค่ายค้างคืน

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ใบสมัครค่ายไปกลับ See more

ค่ายไปกลับ 10 วัน

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ค่ายไปกลับ 5 วัน กรุงเทพ

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ค่ายไปกลับ 5 วัน เชียงใหม่

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ค่ายไปกลับ 5 วัน กรุงเทพ

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ใบสมัครค่ายค้างคืนSee more

ค่ายค้างคืน Growth Mindset

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ค่ายค้างคืน Grit

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ตารางค่ายSee more

ค่ายไปเช้า เย็นกลับ

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ค่ายค้างคืน

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

สถานที่จัดอบรมค่ายSee more

โสมาภา รีสอร์ท

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้พิมานเด็ก

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

มูลนิธิ เซนต์คาเบรียล

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

อาคาร KX

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

รีวิวSee more

Facebook

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

Youtube

👈 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

Country or region: Thailand