Growth Mindset 10 วัน

นี่คือสิ่งที่เด็กๆที่มาค่ายแล้วจะได้รับ 1. มีความรับผิดชอบที่มากขึ้น 🔝 2. มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 💪 3. มีความภาคภูมิใจในตนเอง แบบไม่ได้มโน 4. สื่อสารกับพ่อแม่ได้ดีขึ้น 👫 5. รู้จักตั้งเป้าหมาย🌟 6. มีวินัยในการลงมือทำ 🏃 7. มีความสุขที่ยั่งยืน 💞 8. กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย

More from this accountSee all