ทพญ. ณหทัย จางไววิทย์

#ผ่าถอนฟันคุด#Extraction#ทำฟันเชียงใหน่

Dr. Nahathai Changvivit. DDS.
สาขาศัลย์ศาสตร์ช่องปาก Oral Surgeon

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล​

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Certificate In Oral and Maxillofacial Surgery​