-

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่ให้บริการแบบบูรณการด้านการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการเสริมสร้างสุขภาพ ให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี,

-

กรุงเทพ และรอยต่อจังหวัดใกล้เคียงเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้แก่

-

1. MRI 1.5 Tesla 2. CT Scan 256 Slice 3. Digital Mammogram 4. Ultra-sonograme 5. Colonoscopy 6. Arthroscopy 7. ERCP Laparoscopy 8.X-Ray C-Arm

-

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 1,693 เตียง