ประเทศไทยต้องการคนรุ่นต่อๆไปที่มีศักยภาพ เราต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงมีความรู้ ความสามารถ แต่ต้องเป็นคนมีความคิด ที่สามารถนำส่ิงที่มีอยู่ในตัว ออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การเป็นคนที่มีพัฒนาแล้วนั้น ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม และเข้าใจโลก SMART-i Academy มีปณิธานในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ เป็นคนที่ได้รับการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกด้วยหล้กการ Growth Mindset และ Self Esteem ตลอดเวลาที่ผ่านมา....ค่ายได้มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับเด็กๆเยาวชนไทยที่เรียนอยู่ในทุกๆระบบการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนไทยปกติ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนทางเลือก และโรงเรียนนานาชาติ เราพบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้นั้นได้รับรู้ในแง่มุมต่างๆที่ครบถ้วนปราศจากอคติ และเราเชื่อมั่นว่า กระบวนค่ายเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์เหมาะกับเด็กไทยในยุค 4.0 นี้