SMART-i Camp

Friends 9,513
  • DiscoverLifePurpose
  • 9:00-17:30
  • ฿1,000 ~
  • 0948799919
  • https://www.smart-icamp.com/
  • 10510 Bangkok Metropolis แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 428/71 ถนนพระยาสุเรนทร์

SMART-i Camp more

ประเทศไทยต้องการคนรุ่นต่อๆไปที่มีศักยภาพ เราต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงมีความรู้ ความสามารถ แต่ต้องเป็นคนมีความคิด ที่สามารถนำส่ิงที่มีอยู่ในตัว ออกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การเป็นคนที่มีพัฒนาแล้วนั้น ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม และเข้าใจโลก SMART-i Academy มีปณิธานในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ เป็นคนที่ได้รับการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกด้วยหล้กการ Growth Mindset และ Self Esteem ตลอดเวลาที่ผ่านมา....ค่ายได้มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับเด็กๆเยาวชนไทยที่เรียนอยู่ในทุกๆระบบการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนไทยปกติ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนทางเลือก และโรงเรียนนานาชาติ เราพบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้นั้นได้รับรู้ในแง่มุมต่างๆที่ครบถ้วนปราศจากอคติ และเราเชื่อมั่นว่า กระบวนค่ายเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์เหมาะกับเด็กไทยในยุค 4.0 นี้

Mixed media feedmore

SMART-i Camp

งานmore

สถาบัน Smart-i Academy เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นยกระดับความสำเร็จของเยาวชน โดยอาศัยกลไกของความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน เราสัญญากับนักเรียนขอเราว่าเราจะนำเทคนิควิธีการระดับโลกเข้ามาใช้กับการเรียนการสอนของเรา เราเชื่อมั่นว่า สถาบันครอบครัวเป็นต้นธารของความสำเร็จของเด็กไทย เราจึงให้คุณค่ากับการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

แนะนำค่าย

ค่ายไปเช้า เย็นกลับ

ค่ายค้างคืนmore

แนะนำกิจกรรม

กิจกรรมจิตปัญญาmore

สมัครมาค่าย

ใบสมัครค่ายไปกลับ

ใบสมัครค่ายค้างคืนmore

ตารางค่าย

สถานที่จัดอบรมค่ายmore

รีวิว

profileImg
SMART-i Camp
DiscoverLifePurpose