Growth Mindset

🏃​🌟 ค่าย Growth Mindset เหมาะสำหรับน้องระดับประถม และมัธยมที่ต้องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ และรู้จักตั้งเป้าหมาย นี่คือสิ่งที่เด็กๆที่มาค่ายแล้วจะได้รับ 1. กล้าแสดงออกซึ่งตัวตนของเขา 🔝 2. มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 💪 3. มีความภาคภูมิใจในตนเอง แบบไม่ได้มโน 4. สื่อสารกับพ่อแม่ได้ดีขึ้น 👫 5. รู้จักตั้งเป้าหมาย🌟 6. กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย 7. มีทัศนคติในแง่บวก เมื่อเจออุปสรรค

More from this accountSee all

Grit

ค่าย Grit เหมาะกับน้องประถม และมัธยม ที่ต้องการส่งเสริมความเพียร พยายาม ไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรค นี่คือสิ่งที่เด็กๆที่มาค่ายแล้วจะได้รับ 1. ฝึกภาวะผู้นำ-ผู้ตาม 🔝 2. ตั้งเป้าหมาย -สร้างแผน 💪 3. เข้าใจชีวิต ด้วยหลักการ Hero's Journey 4. เห็นคุณค่าของความพยายาม👫 5. เห็นตนเองในมุมมองที่ต่างออกไป

7 Habit

ค่าย 7 Habits เป็นหลักสูตรระดับโลก เหมาะสำหรับ น้องประถม และมัธยมที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการนำหลักการมาใช้ในการดำเนินชีวิต