CFP® มาตรฐานความเป็นเลิศการวางแผนการเงินระดับสากล สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมุ่งส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยของประเทศไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล