IT Support 2 อัตรา - ช่วยเหลือ สนับสนุน และ แก้ไขปัญหาด้าน Software POS ให้กับ User / Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardwere และ Software ได้ - ติดตั้งดูแล Software Pos เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย - เดินทางไปต่างจังหวัด และสามารถค้างคืนได้ ( เป็นครั้งคราว ) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชาย/หญิง -อายุไม่เกิน 30 ปี -วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี -รับนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการ์ณอย่าง