พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2510 มีผู้สนใจเรียนจำนวนมากขึ้น จึงย้ายจากบริเวณ ถนนราชดำเนิน มาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 94 ซอยวุฒิพันธ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

More from this accountSee all

พ.ศ.2516

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงมีพระราชภารกิจมากมาย จึงได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา

พ.ศ.2507

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยอาจารย์ประโยชน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา จากความต้องที่จะรับใช้สังคมในขณะนั้นในด้านธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม

อ่านประวัติความเป็นมา ทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.sdtc.ac.th/th/#/about/1

พ.ศ.2519

อาจารย์ประโยชน์ อิศรเศนา ณ อยุธยา ถึงแก่กรรม ด้วยวัยชราเพียง 42 ปี อาจรย์ปรียา อิศรเสนา ณ อยุธยา พี่สาว ได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากท่านจนถึงปี พ.ศ. 2524 จึงได้ลาไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

พ.ศ. 2511

วิทยาลัยได้ขยายบริเวณเพิ่มขึ้น และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ

พ.ศ. 2525

สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาที่ให้ความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับขยายพ้นที่มากขึ้นภายในโรงเรียนสยามธุรกิจพณิชยการ และเปิด หลักสูตร(ปวช.) รุ่นแรกรวม 3 สาขา 1.สาขาบัญชี 2เลขาฯ 3โรงแรมฯ

พ.ศ.2532

ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาการบัญชีและสาขาการจัดการและได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น เป็นอาคารเรียนแทนอาคารไม้ มีห้องเรียนปฏิบัติที่ทันสมัย

พ.ศ.2524

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผจญ ขันธะชวนะ เป็นผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการบริหารโรงเรียนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อาจารย์ปัญจพร เอื้อจงประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2515

วิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา