SDTC

Friends 4,383

เปิดรับสมัครแล้ว

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุดหน้าให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเยาวชนของชาติส่วนหนึ่งให้ได้รับการศึกษาที่ทันยุคสมัย สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยความเชื่อมั่น มีคุณธรรม กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบพร้อมที่จะรับใช้สังคม เพื่อสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้

Health & safety

  • Sanitized surfaces
  • Hand sanitizer dispensers
  • Plexiglass partitions
  • Staff must wear face masks

หลักสูตรที่เปิดสอน Curriculum

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวช/ปวส - ปกติ/สมทบค่ำ.อาทิตย์

คณะอุตสาหกรรมบริการ

ปวช/ปวส - ปกติ/สมทบค่ำ.อาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ

ปวช/ปวส - ปกติ/สมทบค่ำ.อาทิตย์

ประวัติและความเป็นมาSee more

พ.ศ.2507

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยอาจารย์ประโยชน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา จากความต้องที่จะรับใช้สังคมในขณะนั้นในด้านธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2510 มีผู้สนใจเรียนจำนวนมากขึ้น จึงย้ายจากบริเวณ ถนนราชดำเนิน มาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 94 ซอยวุฒิพันธ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

พ.ศ. 2511

วิทยาลัยได้ขยายบริเวณเพิ่มขึ้น และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ

พ.ศ. 2515

วิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

พ.ศ.2516

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงมีพระราชภารกิจมากมาย จึงได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี เป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา

พ.ศ.2519

อาจารย์ประโยชน์ อิศรเศนา ณ อยุธยา ถึงแก่กรรม ด้วยวัยชราเพียง 42 ปี อาจรย์ปรียา อิศรเสนา ณ อยุธยา พี่สาว ได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากท่านจนถึงปี พ.ศ. 2524 จึงได้ลาไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

Country or region: Thailand