TFPA

@cfpthailandFriends 2,337

Timeline

sticon World Financial Planning Day sticon 3 ตุลาคม 2561 สมาคมนักวางแผนการเงินทั่วโลกร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และคุณค่าของคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินที่มีความรู้ความสามารถ และมีจรรยาบรรณ อันจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหม ...See More
See More

Location

Address
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิ… See More
Location
MRTสถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก3

Business Information

Hours 08.30 - 17.00 น.
URL http://www.tfpa.or.th
Phone 020099393

Account Intro

CFP® มาตรฐานความเป็นเลิศการวางแผนการเงินระดับสากล

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยมุ่งส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยของประเทศไทย โดยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP ที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ…
See More
Top