รายละเอียดการอบรม ศึกษาได้ที่ dronexr.org/training