อบรมฝึกบินโดรน Drone Pilot

รายละเอียดการอบรม ้http://dronexr.org/dronepilot

Drone Programming

รายละเอียดการอบรม dronexr.org/droneprogramming

ประกอบโดรน Drone Maker

รายละเอียดการอบรม dronexr.org/dronemaker