ข้อมูลบัญชี

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน ให้ดำเนินกิจการเครดิตฟองซิเอร์ ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1. การให้ กู้ ยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพย์ 2. การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก