• Aร้านพิมพ์ฟาร์มาซี ได้รับรองเป็นร้านยาคุณภาพจากองค์การเภสัชกรรม เมื่อปี 2565

  • Aร้านยาของเรามีเภสัชกรตลอดเวลาทำการ 08.00-22.00 น.

  • Aร้านตั้งอยู่ ถนนเยาวราช อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

Direct chat

If your question isn't answered here, please contact us directly.